توسعه گردشگری مازندران بامحوریت گل وگیاه

به نام خداوندجان وخرد
توسعه گردشگری مازندران بامحوریت گل وگیاه
صنعت گردشگری به عنوان یکی ازعلوم نوین وپیشرو درسطح جهانی به دلیل ماهیت چترگونه خوددارای گونه های مختلف می باشد.پیوندعمیق زندگی مردم به گل وگیاه وتاثیرات روحی وروانی آنهادرایجادنشاط درمحیط کاروزندگی وزیبا یی گونه های متعدد ومختلف آنهاسبب نفوذدربخشهایی چون فرهنگی،شعروادبیات وحوزه های هنری،نامگذاری فرزندان ونیزدربسیاری ازمراسم های مذهبی،شادی وجشن هاوحتی اندوه وغم مزین به گل هاشده به گونه ایکه به مرورزمان درفرهنگ های مختلف گل هابرای انسانهامعانی وپیام های مختلفی پیدا کردند.گل وگیاه برای ایجاد فضای دلنشین ولذت بخش موردتوجه خاص پیشنیان ماهم بوده وایجادباغ های ایرانی درمناطق مختلف کشوربامعماری خاص ومملوازگل وگیا ودرختان که انتقال دهنده احساس خوب به روح وروان انسان می باشند،نمونه ای ازجایگاه واهمیت آنهاازگذشته تاامروزاست.
ازآنجاییکه درصنعت گردشگری یکی ازمهمترین شروطدرتوسعه گردشگری شناسایی مناطق مستعدگردشگری وعوامل موثربرتوسعه بابرنامه ریزی هدفمند می باشد،مازندران بادارابودن مواهب ومناظرطبیعی،چشم اندازها،آب وهوا واقلیم معتدل،مزارع ،باغات وگلخانه های متعددپرورش گل وگیاه بادامنه گستره ازشرق تاغرب همه ویژگی هاوظرفیت های ،گونه ای زیبا به نام گردشگری گل وگیاه به عنوان گرشگری موضوعی وخاص درکناردیگرقابلیت های گردشگری بابرنامه ریزی وپشتوانه مطالعاتی جهت جذب وپاسخگویی به ذایفه خاص ودوستداران وعلاقمندان گل وگیاه رابرخوردارهست..
البته تفکرایجادفضایی که دربالا به ان پرداخت شد،باهمت اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان،تعدادی ازصاحبان گلخانه های استان وشهرداری هادرسال۱۳۹۷بااختصاص سالنی مجزا بامساحت بیش از۲۰۰۰متربع تحت عنوان کلان شهرمازندران،شهرگل وگیاه فضایی جذاب مملو ازگل وگیاه وحتی استفاده ازدرختان مثمربرای جذابیت بیشترباطراحی حرفه ای وبسیارزیبادرمعرض دیدبازدکنندگان ومشتاقان درنمایشگاه بین المللی گردشگری تهران وصنایع وابسته قرارگرفت،که هم بدلیل حرکتی نووبدیع باچاشنی خلاقیت درطراحی ودیزاین مورداقبال مناسب قرارگرفت.وبرای گلخانه داران این فرصت ایجادشدتاضمن معرفی به بازدیدکنندگان ،بازاریابی مطلوبی را که عنصراصلی دربرگزاری هرنمایشگاهی است صورت دهند.
اماامروز بنا به دلایلی ازجمله انبوه گردشگرکه دریک مقطع زمانی محدودوارداستان می شوند وعلاوه برفشاربرمحیط زیست ومنابع طبیعی که ازظرفیت تحمل خیلی ازمناطق خارج است،ومواجه شدن بانسلی ازگردشگران فرهیخته وآگاه که بدنبال تجربیات جدیدوخروج ازسفرهای تکراری وکلیشه ای هستند وگردشگری خاص که جایگزین مناسب برای هم گذرازگردشگری انبوه وهم پاسخگویی به ذایقه متفاوت وخاص که بدنبال سفردرایام غیرپیک سفرهستند،تاباآرامش بیشترازسفرخودلذت ببرند،برنامه ریزی هدفمندوجدی برای هریک ازگونه های گردشگری به عنوان داراییهای استان وبسترمناسب برای ارائه آنهاازتکالیف سازمان های مدیریت مقصداستان اعم ازبخش دولتی وخصوصی است.
بنابراین سازمان های مدیریت مقصداستان که دردراین نوع فعالیت زیبا ازگردشگری مداخله دارندازقبیل سازمان جهادکشاورزی،اتحادیه گل وگیاه،شرکت های تعاونی گل وگیاه،اداره کل میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی وجوامع اقامتی،پذیرایی،دفاترخدماتسیاحتی وجهانگردی،راهنمایان گردشگری وسازمانهای گردشگری مردمی،ادارکل صمت و…بامدیریت استانداری می توانند “رویدادملی گردشگری گل وگیاه”رادراستان ،که از همه ویژگی ها وشایستگی هابرای میزبانی چنین رویدادی رادارامی باشد.چراکه ازویژگی رویدادهارابطه نزدیک باجاذبه هاست وهمچنین کاربردزیادی دررفع مشکل فصلی بودن و برندسازی مقصددارند.
اجرای تورهای گردشگری گل وگیاه،برگزاری نمایشگاه وجشنواره گل وگیاه بهمراه برگزاری کارگاه های آموزش نگهداری وحفظ گل وگیاه،برنامه های آموزشی آشناسازی برای کودکان ونوجوانان باهدف ایجادعللاقمندی به کاشت ،پرورش ونگهداری ،حضورفعال درنمایشگاه هاوجشنواره های دیگراستانها بویژه نمایشگاه بین المللی سالانه گردشگری تهران باهدف معرفی برند”کلان شهرمازندران،شهرگل وگیاه”برندی که شایسته این نوع ازگردشگری برای استان می باشد.،ازاقدامات پیشنهادی دربرنامه ریزی واجرامی باشد.
قطعاازاثرات آن می توان به ایجادبازارجدیددرجذب گردشگران وبازاریابی وفروش درمبداتولید وجهش تولیدوکاهش هزینه ها ،ارتقاصادرات ازمبدااستان وکسب درآمدارزی و…..‌ونیزپیوند وارتباط عمیق تربین دورکن اصلی توسعه وایضاتوسعه زنجیره ارزش راهبرداستان اشاره داشت.
پایان سخن اینکه نمایشگاه وجشنواره گل وگیاه که در۳۱ازدیبهشت همزمان باروزولادت حضرت امام رضا(ع)توسطاتحادیه گل وگیاه ومدیریت استانداری وهمکاری دستگاه های ذیربط درساری وباحضورتولیدکندگان برتراستان که درسطوح ملی وبین المللی دارای جایگاه هستندوقطعا فضایی بسیارمفرح وزیباوجلای روح بااین آفرینش های زیبا خداوندگارزیباهاخواهدبود،می تواندنقطه عطفی درظهورگونه پرمخاطب گردشگری دراستان مازندران باهمت وهمگرایی وهم افزایی همه بخش های دولتی وخصوصی خواهدبود تاتصمیمی راسخ برای برگزاری”رویدادملی گردشگری گل وگیاه”باتقویم زمانی سالانه، درسال جهش تولیدبامشارکت مردم اتخاذورقم بزنند..
چون گردشگری صنعتی خدماتی ،فرابخشی،نیازمندبه هماهنگی وهمکاری بین بخشی است.وازرشته های بین رشته ای درتحصیلات عالیه ازآن نام برده می شود.همه اینها وهمه آن چراناگفته باقی ماند، ضامن پویا یی این صنعت سوم جهان است.
دکترمهران حسنی
دبیرونائب رییس انجمن گردشگری پایدارسبزمازندران

1403/2/27

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :