11 خرداد 1402 --23:06

پلو ها

  زرشک پلو – شوید باقالی پلو – سبزی پلو – شیرین پلو

پلوها

زرشک پلو ، شوید باقالی پلو ، مرصع پلو ، سبزی پلو

پلوها

زرشک پلو ، شوید باقالی پلو یا سبزی پلو

پلوها

زرشک پلو شوید ، باقالی پلو یا سبزی پلو

پلوها

زرشک پلو ، شوید باقالی پلو یا سبزی پلو