ايران خودرو پيشگام در توسعه ارتباط با دانشگاه

ارتباط صنعت و دانشگاه ضرورتي انكارناپذيري است كه تقويت آن موجب رشد و توسعه هر دو بخش خواهد شد. شكل گيري اين ارتباط دو نيروي علم و صنعت را كنار يكديگر قرار داده و موجب هم افزايي آنها مي شود. ارتباط صنعت و دانشگاه در سراسر جهان داراي اهميت است، از يك سو دانشگاه مولد علومي مورد نياز صنعت است و از سويي ديگر بهره گيري از علوم دانشگاهي در صنعت منجربه رشد و بالندگي و ارتقاي علمي كشور مي شود.
آموزش كاربردي در دانشگاه هاي صنعتي و تربيت نيروي كارآفرين از جمله اهداف دولت است كه در سايه ارتباط با صنعت محقق خواهد شد. دولت يازدهم توجه ويژه اي به ايجاد و گسترش ارتباط ميان صنعت و دانشگاه داشته است. حمايت و پشتيباني دولت از ارتباط نيروي فكري و فيزيكي صنعت و دانشگاه منجربه عقد تفاهم نامه ميان خودروسازان و دانشگاهيان در دوره چهارساله دولت يازدهم شده است.
امضاي تفاهم نامه همكاري براي توليد خودروي هيبريدي و الكتريكي ميان ايران خودرو و دانشگاه اميركبير نيز از رويكردهاي اجرا شده توسط دولت در راستاي تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه است.
گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان بزرگ ترين خودروساز خاورميانه،‌ خود در بهره مندي از علوم روز دانشگاهي پيشگام بوده و ظرفيت هاي موجود خود را براي ايجاد فضاي علمي ميان اين شركت و دانشگاه و مراكز علمي به كار بسته است. ايران خودرو در جذب دانش آموختگان و نخبگان علمي و صنعتي نيز پيشگام بوده و براي همين منظور در فراخواني از نفرات برگزيده علمي دعوت به همكاري كرده است. اين شركت ارتباط خود با دانشگاهيان را به جذب نخبگان محدود نكرده و در سرفصل هاي متعددي با مراكز علمي همكاري مي كند.
از ديگر رويكردهايي كه به تازگي در ايران خودرو به اجرا گذاشته شده،‌ امضاي تفاهم نامه ده جانبه براي طراحي و توليد محصول است. در اين تفاهم نامه كه 5 طرف آن شركت هاي معتبر خارجي هستند، دو دانشگاه شريف و اميركبير به عنوان اركان اصلي مشاركت دارند.
اجراي كامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر مي شود كه محصولات متعدد در مدل هاي مختلف سدان، هاچ بك، كراس آور و شاسي بلند، هيبريد و برقي روي آن به توليد خواهد رسيد. دانشگاه صنعتي شريف براي طراحي و توسعه خودروهاي الكتريكي و دانشگاه صنعتي اميركبير براي طراحي و توسعه خودروهاي هيبريدي در اين طرح مشاركت خواهند داشت.

ارتباط با دانشگاه در ايران خودرو
در جوامع پيشرفته، ارتباط بين اصلي ترين ارائه دهندگان خدمات آموزشي و پژوهشي يعني دانشگاه ها و صنعت به صورت خودجوش و سازماني است، به نحوي كه صنعت گر بدون دانشگاهي و دانشگاهي بدون صنعت گر امكان رشد و تعالي نخواهد داشت و براي جامعه سودمند نخواهد بود. گروه صنعتي ايران خودرو فرآيندهاي ارتباط با دانشگاه را به صورت سازمان يافته و نظام مند انجام مي دهد. فعاليت هاي متنوعي در اين طيف قرار دارند كه در اين نوشتار به مهم ترين آن اشاره مي شود.
ايران خودرو با استفاده از توان دانشگاه ها براي كمك به مسائل و نيازهاي خود بهره برداري مي كند. اين شركت از ظرفيت دانشگاه ها و مراكز علمي براي آموزش و ارتقاي سطح دانش كاركنان خود نيز استفاده مي كند كه آشنايي كاركنان به مسائل علمي بخشي از آن است.
خلق نوآوري از طريق حمايت از ايده هاي دانشگاهي براي توسعه محصول و فرآيند، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه ها با هدف خلق ارزش و كمك به كوتاه كردن چرخه نوآوري ايران خودرو بخش ديگري از موضوعاتي است كه ايران خودرو در ارتباط با دانشگاه دنبال مي كند.
ايفاي نقش مسئوليت هاي اجتماعي ايران خودرو نيز بخش ديگري از عناوين ايران خودرو در ارتباط با دانشگاه است. در اين ميان فراهم سازي فضا براي انجام پژوهش هاي دانشگاهي با هدف پاسخگويي به سوالات و فرضيه هاي پژوهشي، حمايت از دانشجويان برتر و نخبه، ارايه خدمات آزمايشگاهي و صنعتي به پژوهش هاي دانشگاهي و حمايت از انتشار دستاوردهاي پژوهشيي دانشگاه شامل كتاب، مقاله، پتنت و… رويكردهاي اصلي به اجرا گذاشته شده توسط ايران خودرو است.
در اين راستا و در قالب رويكردهايي چون انعقاد قراردادهاي پژوهشي كاربردي، حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا (تا كنون بيش از 400 عنوان)، اجراي پروژه هاي پژوهشي در قالب طرح اينترنشيپ (تا كنون بيش از 500 عنوان)، پذيرش كارآموزان بر اساس تعيين نياز (سالانه بيش از هزار نفر)، صدور گواهي همكاري براي تيمهاي دانشگاهي، ايجاد فرصت هاي حضور كاركنان در مجامع علمي و سمينارها با هدف ارائه محصولات دانشي، عضويت در انجمن هاي علمي و اهداي تجهيزات فني و تخصصي به مراكز علمي و آموزشياز سوي ايران خودرو انجام پذيرفته است.

پروژه هاي اينترنشيپ
ميزباني پروژه هاي اينترنشيب بخش ديگري از مقولات مرتبط ايران خودرو با دانشگاه ها است. اين پروژه ها، قراردادي با دانشگاه ها است كه اجراي چند پروژه در طول سال با بازه زماني سه ماهه و هزينه مشخص را شامل مي شود. پروژه­هاي پژوهشي طرح اينترنشيپ، برحسب بروز مسايل و مشکلات سازمان و با حضور اساتيد مجرب و مرتبط در حوزه هاي مختلف تعريف و شروع مي شود. تعاملي پيوسته در طول مدت 3 تا 6 ماه ميان يک تيم دانشگاهي متشکل از سرپرست علمي و چندين دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف و تيم هاي اجرايي در واحدهاي مختلف شرکت علاوه بر يافتن راهکارهاي عملي به منظور دستيابي به حل مسئله اولويت دار سازماني مطروحه در خلال پروژه، بستري مناسب براي انجام فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي را نيز مهيا مي کند.
هدف از حمايت از پروژه هاي اينترنشيپ استفاده از قابليت ها و توانايي هاي دانشگاه براي پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد صنعت خودرو و حل مشكلات واحدهاي شركت با رويکرد توسعه فرهنگ پژوهش و کار تيمي در ايران خودرو در راستاي ارتقاي سطح دانش کارکنان و مرتفع كردن خلاءهاي کوتاه مدت نيروي کار با بهرمندي از پتانسيل و توانمندي موجود در دانشگاه، از سال 79 در اين شركت آغاز شده است.

حمايت از دانشجويان در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
در اين مقوله همكاري با دانشجويان براي تعريف و اجراي پروژه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مورد نياز شركت ايران خودرو با هزينه مشخص يكي از رويكردها است. اين موضوعات با توجه به اهداف كسب و كار و كليدي سازمان چون ارتقاي كيفيت، رضايت مشتري، توسعه محصولات جديد، فن آوري هاي آينده و مديريت هزينه ها تعيين و اجرايي مي شود.
هدف از حمايت دانشجويان مرتفع شدن نيازهاي پژوهشي گروه صنعتي ايران خودرو از طريق ايجاد فرصت تحقيق و پژوهش در صنعت براي دانشجويان در قالب تعريف پايان نامه هاي مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر است.

پذيرش دانشجويان براي دوره كارآموزي
همكاري با دانشجويان مقطع تحصيلي كارشناسي براي اجراي پروژه كارآموزي در شركت ايران خودرو نيز از ديگر سرفصل هاي ارتباط اين شركت با دانشگاه ها به شمار مي آيد. هدف از آن، انجام رسالت اجتماعي و الزامات قانوني، ايجاد بستر و زمينه مناسب براي توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق حمايت دانشجويان در كارآموزي، استفاده موثر از توانمندي دانشگاه در جهت رفع نيازهاي سازمان در قالب كارآموزي، توانمند ساختن دانشجويان از طريق حضور موثر در فرآيندها است.
ايران خودرو به منظور تشويق دانشجويان و ايجاد انگيزه براي مشاركت در طرح هاي دانشگاهي ايران خودرو مدارك معتبر همكاري و گواهي نامه همكاري اساتيد و دانشجويان صادر مي كند.

بازديد تيم هاي دانشگاهي
از ديگر فعاليت هاي ايران خودرو در ارتباط با دانشگاه، بازديد هيات هاي دانشگاهي از خطوط توليد ايران خودرو است. در اين رويكرد اعضاي هيات علمي و مسئولين ارتباط صنعت و دانشگاه از سالن هاي توليدي ايران خودرو ديدن مي كنند. ارتقاي تصوير ذهني دانشگاهيان از ايران خودرو، استفاده از نظرات دوجانبه صنعت و دانشگاه در راستاي پيشبرد اهداف ارتباط با دانشگاه،‌ معرفي حوزه هاي مختلف ارتباط صنعت و دانشگاه به اعضاي علمي دانشگاه ها و معرفي زمينه هاي مختلف ارتباط با مراكز علمي از جمله اهداف اين رويكرد است.
معرفي زمينه هاي مختلف براي انجام پروژه هاي پژوهشي با تمركز بر حوزه هاي كليدي چون ارتقاي كيفيت، رضايت مشتري، توسعه محصولات جديد، فناوي هاي آينده ومديريت هزينه ها و همچنين استفاده از نظرات و ديدگاه هاي دانشگاهيان به منظور بهبود ارتباط صنعت با دانشگاه بخش ديگري از اهداف بازديد تيم هاي دانشگاه از ايران خودرو است.
گروه صنعتي ايران خودرو استفاده از توان علمي دانشگاه ها و مراكز علمي را با جديت زيادي پيگيري مي كند. طراحي و توليد محصول مسير سخت و پرپيچ و خمي است كه استفاده از ظرفيت هاي علمي دانشگاه ها آن را هموار خواهد كرد.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :